SK Slowakisch

Under construction dev.termcoord.eu

Pr√≠ruńćky ‚Äď Handb√ľcher

MedziinŇ°titucion√°lna pr√≠ruńćka √ļpravy dokumentov http://publications.europa.eu/code/sk/sk-000100.htm Interinstitutioneller Style Guide
Rodovo neutrálny jazyk v európskom parlamente http://tradportal.ep.parl.union.eu/terminology/files/2010/06/20656_5108_gnl_sk.pdf Geschlechtsneutrale Sprache im Europäischen Parlament
Lingvistick√© zdroje ein slovn√≠ky http://korpus.juls.savba.sk/dicts.html Handb√ľcher und W√∂rterb√ľcher
Slovn√≠ky ‚Äď KSSJ, SSSJ ein in√© http://slovniky.juls.savba.sk/ Slowakische W√∂rterb√ľcher
Ortograficko-gramatick√Ĺ slovn√≠k (2016) http://lex.juls.savba.sk/ Slowakische Orthographie und Grammatik
Pravidl√° slovensk√©ho pravopisu ‚Äď textov√° ńćasŇĪ (2000) http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf Slowakische Spelling und Orthographie
Pravidl√° slovensk√©ho pravopisu ‚Äď slovn√≠kov√° ńćasŇĪ (2013) http://slovniky.juls.savba.sk/?d=psp Slowakische Spelling und Orthographie

 

 

Jazykov√© korpusy ‚Äď Text Corpora

Slovensk√Ĺ n√°rodn√Ĺ korpus http://korpus.juls.savba.sk/ Slowakisches Nationalkorpus
Slovensk√Ĺ n√°rodn√Ĺ korpus ‚Äď Paraleln√© korpusy (EN/BG/CS/FR/LA/HU/DE/RUSK)

 

http://korpus.juls.savba.sk/par.html Slowakisches Nationalkorpus ‚Äď Parallel Corpora (DE/BG/CS/FR/LA/HU/DE/RUSK)

 

Ako vyhńĺad√°va‚Ä≥ v korpusoch http://korpus.juls.savba.sk/usage.html Tipps f√ľr erweiterte Suche in Slowakisches Nationalkorpus
҆pecializovan√© korpusy SNK

 

http://korpus.juls.savba.sk/dom.html Spezialisierte Korpora

 

 

 

VŇ°eobecn√© ‚Äď Allgemeine Ressourcen

Slovensk√° terminologick√° datab√°za https://terminologickyportal.sk/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka

 

Terminologiedatenbank
Skratky eine Akronymie http://publications.europa.eu/code/sk/sk-5000400.htm Abk√ľrzungen und Akronyme
Prekladov√© slovn√≠ky https://slovniky.lingea.sk/ Online-W√∂rterb√ľcher

 

 

Zemepisn√© n√°zvy ‚Äď Ressourcen f√ľr geografische Namen

N√°zvy Ň°t√°tov http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/nazvy-statov/ Liste der L√§ndernamen
Zoznam exon√Ĺm http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/nazvy-geografickych-objektov-z-uzemia-mimo-sr/ExonymA.pdf Liste der slowakischen Exonyme
Slovensk√© n√°zvy regi√≥nov ńćlensk√Ĺch Ň°t√°tov E√ö http://publications.europa.eu/code/sk/sk-5001000.htm Liste der Regionen der EU-Mitgliedstaaten
Oznańćenia a skratky ńćlensk√Ĺch a kandid√°tskych kraj√≠n http://publications.europa.eu/code/sk/sk-370100.htm Liste der L√§ndernamen und Abk√ľrzungen

E√ö ‚Äď EU

EUR-Lex: Pr√°vo Eur√≥pskej √ļnie http://eur-lex.europa.eu EUR-Lex: EU-Recht
Gener√°lne riaditeńĺstv√° a √ļtvary Komisie: √ļradn√© n√°zvy http://publications.europa.eu/code/sk/sk-390600.htm Generaldirektionen der Kommission
und Dienstleistungen: offizielle Titel
Organizańćn√° ҆TRUKT√öRA Eur√≥pskej √ļnie: √ļradn√© n√°zvy ein poradie http://publications.europa.eu/code/sk/sk-390500.htm Verwaltungsstruktur der Europ√§ischen Union: offizielle Titel und Auflistungsreihenfolge
Glos√°r E√ö http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html?locale=sk Glossar der EU-Begriffe

Bulletininy a ńćl√°nky o jazyku ‚Äď Newsletter und Sprachartikel

ńĆasopisy SAV o jazyku (Jazykovedn√Ĺ ńćasopis, Kult√ļra slova, Slovensk√° reńć) http://www.juls.savba.sk/casopisy.html Wissenschaftliche Zeitschriften zur slowakischen Sprache
Publik√°cie Jazykovedn√©ho √ļstavu ńĹudov√≠ta ҆t√ļra ‚Äď bibliografia ńćl√°nkov https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=ins-org-ins&institute_no=21&action=publications&type= Eine Bibliographie von Artikeln √ľber die slowakische Sprache

 

Jazykov√© poradne ‚Äď Sprachberatung

Jazykov√° poradŇąa (Garantovan√° J√öńĹ҆ SAV) http://jazykovaporadna.sme.sk Sprachberatung
Arch√≠v rel√°cie RTVS Slovenńćina na slov√≠ńćko https://slovensko.rtvs.sk/relacie/slovencina-na-slovicko Sprachtipps
҆t√°tny jazyk.Odpor√ļńćania Ministerstva kult√ļry SR. http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/statny-jazyk-3c.html Leitlinien des Kulturministeriums zur slowakischen Sprache

Glos√°re a ŌĀalŇ°ie zdroje ‚Äď Glossare und andere Ressourcen

Zoznam najńćastejŇ°ie pouŇĺ√≠van√Ĺch latinsk√Ĺch v√Ĺrazov v rozhodnutiach √östavn√©ho s√ļdu SR https://www.ustavnysud.sk/latinske-vyrazy Lateinische Begriffe, die in Entscheidungen des Verfassungsgerichts der Slowakei verwendet werden
Tezaurus slovenského práva https://www.slov-lex.sk/zoznam-tezaurov Slowakisches Gesetz Thesaurus
Energetick√Ĺ slovn√≠k http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik Begriffe, die in der Energie- und Energieindustrie verwendet werden
Terminologick√Ĺ slovn√≠k geod√©zie, kartografie a katastra http://www.skgeodesy.sk/sk/terminologicky-slovnik/ Begriffe in Geod√§sie, Kartographie und Grundbuch verwendet
V√Ĺkladov√Ĺ terminologick√Ĺ slovn√≠k elektronick√Ĺch komunik√°ci√≠ (SKEN) http://www.vus.sk/iecd/new/Vyklad.asp Elektronische Kommunikationsterminologie (SK)DE)
Glosár rodovej terminológie http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?ami=1&smi=1 Glossar der Geschlechterterminologie
Multilingv√°lny glos√°r Eur√≥pskej komisie: Azyl a migr√°cia https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_en Glossar der Europ√§ischen Kommission f√ľr Begriffe: Asyl und Migration
Slovn√≠k bankov√Ĺch pojmov http://www.sbaonline.sk/sk/projekty/financne-vzdelavanie/slovnik-bankovych-pojmov/ Begriffe, die im Bankwesen verwendet werden
Slovn√≠k bankov√Ĺch pojmov http://banky.sk/slovnik-bankovych-pojmov/ Begriffe, die im Bankwesen verwendet werden
Slovn√≠k z√°kladn√Ĺch demografick√Ĺch pojmov http://www.infostat.sk/vdc/slovnik/slovnik.htm Demografische Terminologie

 

eu Deutsch

Pin It auf Pinterest

Teilen Sie dies