Η περίοδος της χρονιάς

1333

Για το παρελθόν έτος, η TermCoord δημοσίευσε την περίοδο της IATE της εβδομάδας σύμφωνα με το τι συνέβαινε σε όλο τον κόσμο. Από τις δέκα θητείες, δόθηκε στο κοινό η δυνατότητα να ψηφίσει για τη διάρκεια του έτους.

Ο όρος που επιλέχθηκε ήταν flexicurity!

ΟΡΙΣΜΟΣ: μια στρατηγική πολιτικής για την ενίσχυση, ταυτόχρονα και με εσκεμμένο τρόπο, της ευελιξίας των αγορών εργασίας, των οργανώσεων εργασίας και των εργασιακών σχέσεων, αφενός, και της ασφάλειας — ασφάλεια της απασχόλησης και εισοδηματική ασφάλεια — αφετέρου.

Ορισμός αριθ. αναφ.: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ίσες ευκαιρίες (26.02.2009)

flexicurity