Διάρκεια της εβδομάδας: Οδηγία για τη φυλετική ισότητα

1443
IATE Racial Equality Directive

Η Οδηγία για τη φυλετική ισότητα, η οδηγία για τη φυλετική ισότητα είναι ένας νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τέθηκε σε ισχύ το 2000. Αποτελεί ένα από τα μέτρα που έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οδηγία αναγνωρίζει ότι κάθε άνθρωπος έχει το θεμελιώδες δικαίωμα να λαμβάνει ίση μεταχείριση, ευκαιρίες και προστασία ανεξάρτητα από τη φυλή, την εθνικότητα ή την εθνικότητά του. Ως εκ τούτου, η οδηγία για τη φυλετική ισότητα είναι μία από τις διάφορες ευρωπαϊκές οδηγίες που αποσκοπούν στην πρόληψη των διακρίσεων λόγω χαρακτηριστικών όπως το φύλο, η σεξουαλικότητα, η ηλικία, η αναπηρία και η θρησκεία.

Κάντε κλικ στην παραπάνω εικόνα για να αποκτήσετε πρόσβαση στην καταχώρηση ΙΑΤΕ.

Γενικός στόχος της είναι η εφαρμογή της «αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής» σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το κείμενο της οδηγίας αντιλαμβάνεται την έννοια της «διακρίσεως» ως εξής:

  • μεταχείριση ενός προσώπου λιγότερο ευνοϊκή από ό,τι ένα άλλο πρόσωπο με βάση τη φυλή ή/και την εθνικότητα
  • η δημιουργία οποιασδήποτε πρακτικής ή ρύθμισης που, χωρίς νομικά δικαιολογημένο λόγο, θα έθετε σε μειονεκτική θέση πρόσωπα ορισμένων φυλών ή/και εθνοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, η οδηγία για τη φυλετική ισότητα έχει ως στόχο να παρέχει σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως εθνοτικής καταγωγής:

  • ίσοι όροι πρόσβασης σε ευκαιρίες απασχόλησης και προώθησης σε όλους τους τύπους, επίπεδα και τομείς απασχόλησης
  • ισότιμη πρόσβαση στον επαγγελματικό προσανατολισμό, την κατάρτιση, την εκπαίδευση και την επανεκπαίδευση
  • ίση απασχόληση και συνθήκες εργασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πληρωμή και τη λύση των συμβάσεων
  • ίσα δικαιώματα συμμετοχής σε οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών και είσπραξης των ωφελημάτων της συμμετοχής σε αυτές τις οργανώσεις
  • ισότιμη πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και την υγειονομική περίθαλψη
  • ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση, τη στέγαση και οποιαδήποτε άλλα αγαθά και υπηρεσίες που διατίθενται στο κοινό

Από την εφαρμογή της, ορισμένες μελέτες έχουν εξετάσει κατά πόσον η οδηγία για τη φυλετική ισότητα είχε αντίκτυπο στις φυλετικές διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε δελτίο πολιτικής του 2013 από το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών διαπιστώθηκε ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων στην Ευρώπη είναι η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την οδηγία. Σύμφωνα με την πρώτη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μειονότητες και τις διακρίσεις (EU-MIDIS) από το 2009, το 82 % των ευρωπαίων πολιτών που έχουν βιώσει διακρίσεις δεν το ανέφερε. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, αν και η οδηγία για τη φυλετική ισότητα παρέχει ένα σημαντικό νομικό πλαίσιο για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ, πρέπει ακόμη να καταβληθούν προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτές τις διατάξεις. Μία από τις συστάσεις της περίληψης πολιτικής είναι ότι οι αρχές και οι εργοδότες θα πρέπει να εργαστούν ενεργά για να αποτρέψουν την εμφάνιση πιθανών πρακτικών και καταστάσεων που εισάγουν διακρίσεις.

Εάν αισθάνεστε ότι εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε έχει υποστεί διακρίσεις, επικοινωνήστε με τον εθνικό φορέα ισότητας της χώρας σας.

 

Η IATE πηγαίνει AUDIO

IATE goes AUDIO page header

Αυτή την εβδομάδα, μπορείτε να συντονιστείτε σε μια άλλη Η IATE πηγαίνει Ήχος το χαρακτηριστικό γνώρισμα: κάντε κλικ παρακάτω για να ακούσετε το “Racial Equality Directive” που εξηγείται στα αγγλικά.

 

ΠΗΓΕΣ

Uyen DO, Thien (2013). Η οδηγία για τη φυλετική ισότητα — από το δίκαιο στην πράξη. Τεύχος 2013/07/Σεπτέμβριος 2013. Διατίθεται στη διεύθυνση: http://aei.pitt.edu/60805/ [Πρόσβαση: 10/06/2020]

Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0043 [Πρόσβαση: 10/06/2020]

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μειονότητες και τις διακρίσεις 2009 — Main Results Report. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://fra.europa.eu/en/publication/2012/european-union-minorities-and-discrimination-survey-main-results-report [Πρόσβαση: 10/06/2020]


Janna Mack pictureΗ Janna Mack. Από το Λουξεμβούργο, έχει πτυχία στη Γλωσσολογία, την Εκπαίδευση και τη Μετάφραση από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης.