Επανεξέταση των Ελληνικών και Αγγλικών Νομικών Όρων Ζευγών στους τομείς της ΕΕ: Μια διατριβή της Ελένης Σβορώνου

904
Revisiting the Greek and English Legal Term Pairs in the Domains of EU

Ο πολιτισμός είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο, δεδομένου ότι διαμορφώνει, δημιουργεί και επηρεάζει — μεταξύ άλλων — το νομικό σύστημα μιας δεδομένης κοινωνίας και της γλώσσας της. Ενώ τα διάφορα εθνικά νομικά συστήματα ενδέχεται να έχουν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά, η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι σε μια διεθνή επικοινωνιακή κατάσταση που περιλαμβάνει νομικά κείμενα, η «αμοιβαία κατανόηση» μπορεί να είναι τουλάχιστον προκλητική. Αυτό σε πολλές περιπτώσεις αποδίδεται στην εννοιολογική σχέση που διέπει ορισμένους όρους ενός νομικού συστήματος που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν ή να απομονωθούν σε αυτή μιας άλλης γλώσσας και κατ’ επέκταση του πολιτισμού. Το έργο των μεταφραστών είναι βασικό σε τέτοια επικοινωνιακά περιβάλλοντα, δεδομένου ότι αποσκοπούν στη γεφύρωση αυτών των πολιτισμικών διαφορών και στην επίτευξη κατανόησης. Αλλά σε αυτό το σημείο, μπορεί κανείς τουλάχιστον να αναρωτηθεί: Είναι αυτό εφικτό, δεδομένων των πολιτισμικών διαφορών που διέπουν τα νομικά συστήματα και την αντίστοιχη νομική ορολογία τους;

Το έργο αυτό είναι ουσιαστικά μια συγκριτική μελέτη των ζευγών των ελληνικών (EL) και των αγγλικών (EN) όρων με βάση τις υποκείμενες έννοιες. Οι όροι και οι έννοιες της EL (δηλαδή ορισμοί) εξήχθησαν από τις εθνικές νομοθετικές πράξεις και οι τυποποιημένοι αγγλικοί όροι ανακτήθηκαν από τη βιβλιογραφία και τους διαδικτυακούς πόρους. Οι εργασίες αυτές εξετάζουν επίσης την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την πολυγλωσσική ορολογία που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των μέσων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της εναρμόνισης του εθνικού δικαίου. Τα ευρήματα της παραπάνω έρευνας δείχνουν ότι — από την άποψη του εθνικού δικαίου — οι τυποποιημένοι όροι είναι σε πολλές περιπτώσεις απλώς προσέγγιση.

Τα ευρήματα αυτά οδηγούν στη συνέχεια σε μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρητική συζήτηση σχετικά με τη φύση της «ισοδυναμίας» στη διαδικασία της μετάφρασης, ειδικά σε περιπτώσεις όπου οι επαγγελματίες προσπαθούν να βρουν «ισοδυναμία στην εννοιολογική μη ισοδυναμία». Οι επικρατούσες απόψεις σχετικά με την έννοια συζητούνται και αξιολογούνται από τη σκοπιά των νομικών κειμένων και των μοναδικών χαρακτηριστικών τους. Τέλος, επανεξετάζεται ο ρόλος των ορολογίας και των μεταφραστών, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας διευκόλυνσης της κατανόησης σε διεθνές πλαίσιο.

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη διατριβή ΕΔΩ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Subject: Επανεξέταση των Ελληνικών και Αγγλικών Νομικών Όρων Ζευγών στους τομείς του αστικού, εμπορικού και ποινικού δικαίου της ΕΕ με βάση τις υποκείμενες έννοιες: Ένας κρίσιμος προβληματισμός σχετικά με την ισοδυναμία και τον ρόλο των Ορμολόγων και Μεταφραστών.

Συντάκτης: Ελένη Σβορώνου, LL.M. — Υπεύθυνη Εργασίας: Ο Δρ Θέμης Κανηλίδου

Θεσμοθετημένο: Hellenic American University