Διάρκεια της εβδομάδας: Δικαίωμα αποσύνδεσης

1142

Καθώς η παγκόσμια κρίση στον τομέα της υγείας, που προκλήθηκε από την πανδημία του κορονοϊού, συνεχίζει να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εξ αποστάσεως εργαζομένων.

Η COVID-19 ανάγκασε τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα να υπερβούν γρήγορα τους τεχνολογικούς και πολιτιστικούς φραγμούς όσον αφορά την εξ αποστάσεως εργασία. Σύμφωνα με την έρευνα του Eurofound τον Ιούλιο του 2020, το 48 % των εργαζομένων αντιμετώπισαν τηλεργασία και πάνω από το ένα τρίτο αυτών εκτελούσαν τα καθήκοντά τους αποκλειστικά από το σπίτι.1 Αν και η εξ αποστάσεως εργασία μπορεί να είναι μια θετική εμπειρία, ενέχει πολλούς κινδύνους για την ψυχική και σωματική ευεξία. Οι γονείς με μικρά παιδιά, οι άνθρωποι χωρίς κατάλληλο χώρο εργασίας και όσοι κάνουν υπερωρίες έχουν βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση. Η συναισθηματική υπερφόρτωση και τα συναισθήματα απομόνωσης και άγχους συχνά οδηγούν σε εξουθένωση και κατάθλιψη. Οι τηλεργαζόμενοι κινδυνεύουν επίσης από συγκεκριμένες συνθήκες υγείας, όπως η προπόνηση των ματιών, οι εργονομικοί τραυματισμοί, η μυϊκή ένταση, οι πονοκέφαλοι και οι διαταραχές του ύπνου.

IATE Right to disconnect
Κάντε κλικ στην παραπάνω εικόνα για να αποκτήσετε πρόσβαση στην καταχώρηση ΙΑΤΕ.

Τα θέματα της υγιούς ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και το δικαίωμα του εργαζομένου σε αδιάλειπτη άδεια δεν είναι νέα. Η συζήτηση σχετικά με το δικαίωμα στην αποσύνδεση, η οποία προωθήθηκε από τις εξελίξεις στις τεχνολογίες επικοινωνίας, έχει επίσης παρουσιαστεί σε δημόσιες συζητήσεις στο παρελθόν. Πώς το ορίζουμε; Σύμφωνα με το Eurofound, το δικαίωμα στην αποσύνδεση είναι «το δικαίωμα του εργαζομένου να είναι σε θέση να απεμπλακεί από την εργασία και να απέχει από τη συμμετοχή σε ηλεκτρονικές επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα μηνύματα, κατά τη διάρκεια μη εργασιακών ωρών». Τα νομικά συστήματα ορισμένων κρατών μελών είχαν ήδη εξετάσει το ζήτημα αυτό, αλλά σε περιόδους πανδημίας προέκυψε η ανάγκη για γενική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ξεκίνησε τη νομοθετική διαδικασία πίσω από το νέο δικαίωμα στην αποσύνδεση — έναν κανονισμό προσαρμοσμένο ακριβώς στις τρέχουσες κοινωνικές και τεχνολογικές συνθήκες.

Η πρωτοβουλία συζητήθηκε στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων τον Δεκέμβριο του 2020 και εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο σε ψηφοφορία κατά την τελευταία σύνοδο ολομέλειας. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, οι πολιτικοί υπογράμμισαν τις αρνητικές πτυχές της τηλεργασίας. Ο κ. Alex Agius Saliba, κύριος εισηγητής της νομοθετικής πράξης, δήλωσε τα εξής: «Η πίεση να είσαι πάντα «πάνω», πάντα προσβάσιμη, αυξάνεται καθώς τα όρια μεταξύ της ιδιωτικής ζωής και της επαγγελματικής ζωής γίνονται όλο και πιο θολά».2 Η ευρωβουλευτής Sara Matthieu πρόσθεσε ότι «η πίεση της μόνιμης διαθεσιμότητας προκαλεί ψυχική και σωματική ταλαιπωρία».3 Ποια συγκεκριμένα μέτρα ζήτησε το Κοινοβούλιο;

  • Οι εργοδότες δεν θα πρέπει να απαιτούν από τους εργαζομένους να είναι διαθέσιμοι εκτός του χρόνου εργασίας τους και οι συνάδελφοί τους θα πρέπει να αποφεύγουν να έρχονται σε επαφή με συναδέλφους για εργασιακούς σκοπούς.
  • Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι που επικαλούνται το δικαίωμά τους στην αποσύνδεση προστατεύονται από τη θυματοποίηση και άλλες επιπτώσεις και ότι υπάρχουν μηχανισμοί για την αντιμετώπιση καταγγελιών ή παραβιάσεων του δικαιώματος αποσύνδεσης.
  • Οι δραστηριότητες εξ αποστάσεως επαγγελματικής μάθησης και κατάρτισης πρέπει να υπολογίζονται ως επαγγελματική δραστηριότητα και δεν πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια υπερωριών ή ημερών απουσίας χωρίς επαρκή αποζημίωση.4

Εναπόκειται πλέον στην Επιτροπή να θεσπίσει πρότυπα για την εξ αποστάσεως εργασία στην Ευρώπη.

Η IATE πηγαίνει AUDIO παρέχει σύντομα ηχητικά κλιπ σε διάφορες γλώσσες που εξηγούν τους Όρους της Εβδομάδας με σαφή και συνοπτικό τρόπο. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να καταστήσει την ορολογία της IATE προσβάσιμη σε ευρύτερο κοινό.

Αυτή την εβδομάδα, μπορείτε να συντονιστείτε σε μια άλλη Η IATE πηγαίνει Ήχος το χαρακτηριστικό γνώρισμα: κάντε κλικ παρακάτω για να ακούσετε το «Δικαίωμα αποσύνδεσης» που εξηγείται στα αγγλικά.

Πληροφορίες σχετικά με:

Το Eurofound. 2021. Η COVID-19 απελευθέρωσε το δυναμικό τηλεργασίας — Πώς αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι; [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.eurofound.europa.eu/publications/blog/covid-19-unleashed-the-potential-for-telework-how-are-workers-coping. [Πρόσβαση στις 10 Φεβρουαρίου 2021].

Το Eurofound. 2021. Δικαίωμα αποσύνδεσης | Eurofound. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/right-to-disconnect. [Πρόσβαση στις 10 Φεβρουαρίου 2021].

Το Eurofound. 2021. Ζωή, εργασία και COVID-19 | Eurofound. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/living-working-and-covid-19. [Πρόσβαση στις 10 Φεβρουαρίου 2021].

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 2021. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί να διασφαλίσει το δικαίωμα αποσύνδεσης από την εργασία [ONLINE] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20210121STO96103/parliament-wants-to-ensure-the-right-to-disconnect-from-work. [Πρόσβαση στις 10 Φεβρουαρίου 2021].

EUobserver. 2021. Οι ευρωβουλευτές καλούν τους εργαζόμενους να έχουν «δικαίωμα στην αποσύνδεση». [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://euobserver.com/social/150701. [Πρόσβαση στις 10 Φεβρουαρίου 2021].

Το ΝΕΑΒΙΒΛΙΟ. 2021. Η έκθεση του ευρωβουλευτή Agius Saliba σχετικά με το δικαίωμα αποσύνδεσης εγκρίθηκε από την επιτροπή του ΕΚ. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://newsbook.com.mt/en/mep-agius-salibas-report-on-the-right-to-disconnect-approved-by-ep-committee/. [Πρόσβαση στις 10 Φεβρουαρίου 2021].

Οι «Βρυξέλλες Τάιμς». 2021. Οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν για το δικαίωμα των εργαζομένων να αποσυνδεθούν. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.brusselstimes.com/news/eu-affairs/150509/meps-to-vote-on-workers-right-to-disconnect-employment-social-rights/. [Πρόσβαση στις 10 Φεβρουαρίου 2021].


Magda Sikorska

Written by Magdalena Sikorska. Είναι κάτοχος πτυχίου Ιταλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, καθώς και μεταπτυχιακών σπουδών στη Δημοσιογραφία και Κοινωνική Επικοινωνία και την Πολωνική Φιλολογία.