Διάρκεια της εβδομάδας: Διαρροή άνθρακα

930
Carbon-Leakage-IATE-Term-of-the-Week

Διαρροή άνθρακα είναι όρος που προέρχεται από τα τείχη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει όταν οι επιχειρήσεις δημιουργούν υψηλό επίπεδο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα να μεταφέρουν την παραγωγή τους σε χώρες εκτός ΕΕ όπου πολιτικές κατά των αερίων του θερμοκηπίου είναι λιγότερο αυστηρή. Ως αποτέλεσμα αυτής της μεταφοράς, η παγκόσμια ποσότητα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα δει μια αύξηση.

Οι αιτίες της διαρροής άνθρακα

Η ΕΕ έχει ορίσει προθεσμίες και κανόνες για την επίτευξη του στόχου για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050. Σύστημα εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ). Το ΣΕΔΕ ελέγχει την ποσότητα των αερίων του θερμοκηπίου που μπορούν να εκπέμπουν οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ δίνοντάς τους περιορισμένη ποσότητα δικαιωμάτων εκπομπής. Αυτά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή να σωθούν ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα λήψης μέτρων του ΣΕΔΕ που θα οδηγήσουν σε διαρροή άνθρακα. Για ορισμένες επιχειρήσεις που παράγουν αυξημένες ποσότητες άνθρακα, το σύστημα αυτό δημιουργεί επιπρόσθετο κόστος που μπορούν να αποφύγουν μεταφέροντας την παραγωγή τους στο εξωτερικό. Εάν αυτές οι επιχειρήσεις επρόκειτο, πράγματι, να μεταφέρουν τα εργοστάσιά τους σε ορισμένες ξένες χώρες, η συνολική παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα αυξανόταν και, ως εκ τούτου, θα ηττηθεί ολόκληρος ο σκοπός της εφαρμογής πολιτικών κατά του θερμοκηπίου.

Κάντε κλικ στην παραπάνω εικόνα για να αποκτήσετε πρόσβαση στην καταχώρηση ΙΑΤΕ.

Τα μέτρα που έλαβε η ΕΕ για την αντιμετώπιση της διαρροής άνθρακα

Για τη στήριξη μιας πιο πράσινης βιομηχανικής ανάπτυξης, η ΕΕ αποφάσισε να χορηγήσει δωρεάν δικαιώματα σε εκείνες τις επιχειρήσεις που είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν διαρροή άνθρακα. Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις αυτές καθορίζονται στους επίσημους καταλόγους που καταρτίζουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο πρώτος κατάλογος χρονολογείται από το 2013, ενώ ο τελευταίος δημοσιεύθηκε το 2019.

Ο κατάλογος των επιχειρήσεων που κινδυνεύουν να προκαλέσουν διαρροή άνθρακα καταρτίζεται με τον υπολογισμό του πρόσθετου κόστους που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω επιχειρήσεις λόγω των πολιτικών της ΕΕ για την καταπολέμηση του αερίου του θερμοκηπίου και του όγκου των εμπορικών συναλλαγών τους με τρίτες χώρες. Αυτοί είναι οι παράγοντες που θεωρούνται υπεύθυνοι για την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να να μεταφέρουν την παραγωγή τους στο εξωτερικό.

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι ο στόχος της μείωσης των μελλοντικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα επιτευχθεί αποτελεσματικότερα με την επιβολή αυστηρότερων κανόνων στις επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, έχουν δρομολογηθεί νέες πολιτικές στο πλαίσιο μιας φάση 4 έργο που ξεκινά από 2021 και θα καταλήξει σε 2030.

Αναφορές

Διαρροή άνθρακα και βιομηχανική καινοτομία | Κόμβος πληροφοριών για την πολιτική για το κλίμα. 2021. Διαρροή άνθρακα και βιομηχανική καινοτομία | Κόμβος πληροφοριών για την πολιτική για το κλίμα. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://climatepolicyinfohub.eu/carbon-leakage-and-industrial-innovation. [Πρόσβαση στις 31 Μαρτίου 2021].

Παρακολούθηση της αγοράς άνθρακα. 2021. Διαρροή άνθρακα — Παρακολουθήστε την αγορά άνθρακα. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://carbonmarketwatch.org/2014/08/29/carbon-leakage/. [Πρόσβαση στις 31 Μαρτίου 2021].

Δράση για το κλίμα — Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2021. Διαρροή άνθρακα | Δράση για το κλίμα. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances/leakage_en#tab-0-0. [Πρόσβαση στις 31 Μαρτίου 2021].

Δράση για το κλίμα — Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2021. Σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) | Δράση για το κλίμα. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en. [Πρόσβαση στις 31 Μαρτίου 2021].


Written by Maria Bruno, Ασκούμενος Schuman στη Μονάδα Συντονισμού Ορολογίας. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μετάφραση και πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Έχει εκπαιδευτεί σε ιστοσελίδες και social media management, content writing και SEO. Επί του παρόντος, σπουδάζει για το Diplôme Universitaire στην Ορολογία στο Πανεπιστήμιο της Savoie-Mont Blanc.