Διάρκεια της εβδομάδας: Πολυγλωσσία

1356

Πολυγλωσσία και νομικές πτυχές στην ΕΕ

Η πολυγλωσσία είναι η ικανότητα των ανθρώπων να επικοινωνούν είτε ατομικά είτε συλλογικά. Μιλάμε για ατομική πολυγλωσσία όταν αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να κατέχει και να χρησιμοποιεί δύο ή περισσότερες γλώσσες κατάλληλα σε οποιαδήποτε περίσταση. Αντίθετα, με συλλογικό τρόπο, η κοινωνική πολυγλωσσία αναφέρεται στα πλαίσια, τις περιστάσεις, την τάξη, τον τρόπο και τις ρουτίνες της χρήσης των γλωσσών σε διάφορα είδη κοινοτικών οργανώσεων και ομάδων. Οι άνθρωποι όχι μόνο το γνωρίζουν, αλλά συχνά ρυθμίζουν τις γλωσσικές πρακτικές τους με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις γλωσσικές ποικιλίες που γνωρίζουν και εισάγοντας πρόσθετες γλωσσικές ποικιλίες στην κοινοτική τους ζωή.

Η ΕΕ εμπλουτίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μια πραγματικότητα πολυγλωσσίας χάρη στα εκατομμύρια ομιλητές (δεδομένων των περιστάσεων) των διαφόρων επίσημων γλωσσών, των συνεπίσημων γλωσσών, των διαλέκτων ή των διαφορετικών προφοράς... Αλλά πώς σέβεται η ΕΕ την πολυγλωσσική κοινωνία της;

Η ΕΕ αριθμεί 24 επίσημες γλώσσες από τότε που η Κροατία έγινε μέλος της ΕΕ το 2013 και σέβεται τη γλωσσική πολυμορφία, απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω γλώσσας και παρέχει στους πολίτες της το δικαίωμα να επικοινωνούν με τα θεσμικά όργανα σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα, δεδομένου ότι αρχή της πολυγλωσσίας ο οποίος περιλαμβάνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Η γλωσσική πολιτική βασίζεται στη δημιουργία ενός διαπολιτισμικού διαλόγου σε ολόκληρη την ΕΕ. Προκειμένου να εφαρμοστεί ο αμοιβαίος σεβασμός στην πράξη, η ΕΕ προωθεί τη διδασκαλία και την εκμάθηση ξένων γλωσσών και την κινητικότητα κάθε πολίτη μέσω ειδικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. Η ικανότητα ξένων γλωσσών θεωρείται μία από τις βασικές δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ προκειμένου να βελτιώσουν τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησής τους. Η ΕΕ συνεργάζεται επίσης με τα κράτη μέλη για την προστασία των μειονοτήτων, βάσει του Ευρωπαϊκού Χάρτη Περιφερειακών ή Μειονοτικών Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Κάντε κλικ στην παραπάνω εικόνα για να αποκτήσετε πρόσβαση στην καταχώρηση ΙΑΤΕ

ΠΗΓΕΣ:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595914/EPRS_BRI(2017) 595914_EN.pdf. Προσπελάστηκε στις 18 Αυγούστου 2019.

Βιβλιογραφία για το APG5702 Bilingualism (Online) BETA. Βιβλιογραφία για APG5702 Διγλωσσία (Online) | Monash University. https://monash.rl.talis.com/lists/3E5FBC27-6CC8-68FF-4462-BE9A4B9E7C6D/bibliography. Προσπελάστηκε στις 18 Αυγούστου 2019.

Cenoz J. Καθορισμός της πολυγλωσσίας: Ετήσια επισκόπηση της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Ο πυρήνας του Κέιμπριτζ. https://www.cambridge.org/core/journals/annual-review-of-applied-linguistics/article/defining-multilingualism/43CE7314179D99DF482C36287AEB7FB0. Δημοσιεύθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2013. Προσπελάστηκε στις 18 Αυγούστου 2019.

Γλωσσική πολιτική: Ενημερωτικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενημερωτικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/142/language-policy. Προσπελάστηκε στις 18 Αυγούστου 2019.

Γλωσσική πολιτική: Ενημερωτικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενημερωτικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/142/language-policy. Προσπελάστηκε στις 18 Αυγούστου 2019.

Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.ΤΟ ΕΥΡΏ. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:12012P/TXT. Προσπελάστηκε στις 18 Αυγούστου 2019.

STAS M. γλώσσες της ΕΕ. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_en. Δημοσιεύθηκε στις 23 Μαΐου 2019. Προσπελάστηκε στις 18 Αυγούστου 2019.

Το εγχειρίδιο Routledge της πολυγλωσσίας: 1η Έκδοση... https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Multilingualism-1st-Edition/Martin-Jones-Blackledge-Creese/p/book/9780415496476. Προσπελάστηκε στις 18 Αυγούστου 2019.

IATE goes AUDIO page header

Αυτή την εβδομάδα, μπορείτε να συντονιστείτε σε μια άλλη Η IATE πηγαίνει Ήχος το χαρακτηριστικό γνώρισμα: κάντε κλικ παρακάτω για να ακούσετε το «Πολυγλωσσία» που εξηγείται στα πορτογαλικά.


Written by Maria Blanca Escudero Fontan, ασκούμενος στη διεύθυνση της Διεύθυνσης Β και στην TermCoord. Είναι κάτοχος πτυχίου Μετάφρασης και Διερμηνείας (Universidade de Vigo) και MA στις Διεθνείς Σπουδές (USC).