Διάρκεια της εβδομάδας: Νόμος για τις ψηφιακές αγορές

615

Why do we need digital markets regulation policy?

Όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε διαδικτυακές πλατφόρμες όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι μηχανές αναζήτησης, οι ιστοσελίδες και οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, τόσο περισσότερο χρειαζόμαστε για να ρυθμίσουμε καλύτερα τη σχέση μεταξύ καταναλωτών και εταιρειών. Η πρώτη δέσμη διατάξεων πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ εφαρμόστηκε τη δεκαετία του 2000 με την έκδοση της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το ισχύον νομικό πλαίσιο έχει αρχίσει να επικαιροποιείται από το 2020 με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) και τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές (DMA).

Τι είναι το DSA και το DMA;

«Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) και ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές (DMA) έχουν δύο κύριους στόχους: τη δημιουργία ασφαλέστερου ψηφιακού χώρου στον οποίο προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των χρηστών ψηφιακών υπηρεσιών και τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την προώθηση της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, τόσο στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά όσο και παγκοσμίως.»

Στις αρχές Νοεμβρίου 2021, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζήτησαν τις πιθανές εφαρμογές των ψηφιακών κανόνων της ΕΕ για την αντιμετώπιση των σημερινών ζητημάτων μεταξύ καταναλωτών και μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας.

Η DMA αποσκοπεί στη ρύθμιση της συμπεριφοράς των λεγόμενων «θυροφυλάκων», δηλαδή αρκετών μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών που δυσχεραίνουν την είσοδο άλλων στον επιχειρηματικό τομέα λόγω του γεγονότος ότι έχουν τεράστιο μερίδιο αγοράς. Σε πρόσφατη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η DMA χαρακτηρίστηκε δυνητικό «χρυσό πρότυπο» για τη θέσπιση κανόνων που μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν διεθνώς. Η DMA αποτελεί επίσης μέρος της ημερήσιας διάταξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πληροφορίες σχετικά με:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 2021. Νομοθετικό πρόγραμμα τρένων | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-digital-markets-act. [Πρόσβαση στις 25 Νοεμβρίου 2021].

Η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προωθεί το ενδιαφέρον των καταναλωτών στην Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές | www.beuc.eu. 2021. Η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προωθεί το ενδιαφέρον των καταναλωτών στην Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές | www.beuc.eu. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.beuc.eu/publications/eu-parliament-committee-brings-consumer-interest-forward-digital-markets-act/html. [Πρόσβαση στις 25 Νοεμβρίου 2021].

IATE αναζήτηση βάσης δεδομένων Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές. 2021. [Online] Διατίθεται στο https://iate.europa.eu/search/result/1637834021367/1 Νόμος για τις ψηφιακές αγορές: τερματισμός των αθέμιτων πρακτικών των μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 2021. Νόμος για τις ψηφιακές αγορές: τερματισμός των αθέμιτων πρακτικών των μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms. [Πρόσβαση στις 25 Νοεμβρίου 2021].


Written by Daniela Ignatova

Κατέχει πτυχία τόσο στις Δημόσιες Σχέσεις όσο και στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση. Επί του παρόντος, η Daniela συνδυάζει το πάθος της για τις επικοινωνίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ενδιαφέρον της για το έργο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.