Διάρκεια της εβδομάδας: Νόμος για τη διακυβέρνηση των δεδομένων (DGA)

420

Στο τέλος του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε Reworking από το ρύθμιση δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος και ο Δανός πολιτικός Margrethe Vestager συνέταξε τις πρώτες προτάσεις της Νόμος για τη διακυβέρνηση των δεδομένων και τις παρουσίασε στις 25 Νοεμβρίου 2020. Είναι επίσης, από το 2019, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις 21 Δεκεμβρίου 2021, η European Commission και η Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ηρθε σε μια ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ συμφωνια. Τα διάφορα βήματα ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο του 2022 και η Νόμος για τη διακυβέρνηση των δεδομένων θα εφαρμοστεί σε 15 μήνες, δηλαδή σε καλοκαίρι του 2023.

Τι ακριβώς είναι ο νόμος για τη διακυβέρνηση των δεδομένων;

Η Νόμος για τη διακυβέρνηση των δεδομένων, αναφέρεται επίσης ως Η DGA or Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση Δεδομένων, είναι ένα από τα πρώτα και οι πιο επιτυχημένες πρωτοβουλίες ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ σχετικα με διαχείριση δεδομένων. Συμμετέχει στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τα μέτρα για τα δεδομένα και θα έχει διαφορετικούς στόχους από τους Οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα παρουσιάστηκε το 2019.

Ο όρος ΔΕΔΟΜΕΝΑ περιλαμβάνει όλες οι ψηφιακές πληροφορίες ή στοιχείο, είτε είναι προσωπικό είτε επαγγελματικό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικά θέματα. Η αναθεώρηση των κανονισμών για τα ευρωπαϊκά δεδομένα μπορεί να έχει διάφορους στόχους και θετικές συνέπειες τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον θεσμικό τομέα.

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της DGA;

Ένας από τους πρώτους στόχους για την ενίσχυση των μηχανισμών κοινοχρησίας δεδομένων είναι, χωρίς αμφιβολία, μια εμπορικός στόχος. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στα δεδομένα μπορεί να ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, αύξηση της εμπιστοσύνης σε όλες τις υπηρεσίες καθώς και να δημιουργήσει νέες συνεργασίες επιτρέπεται με την καλύτερη κυκλοφορία όλων των απαιτούμενων πληροφοριών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων για τον εντοπισμό των αδυναμιών της αγοράς σε ορισμένους συγκεκριμένους τομείς. Εάν τα ευρωπαϊκά δεδομένα και γνώσεις είναι εύκολα προσβάσιμα για τους εμπλεκόμενους φορείς και θεσμικά όργανα, τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες θα δουν σύντομα το φως της ημέρας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει ένα πολύ συγκεκριμένο στρατηγική κοινοχρησίας δεδομένων προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν οι ήδη υπάρχουσες πληροφορίες σε ευρύτερο επίπεδο, μεταξύ των τμημάτων και των χωρών. Η δημιουργία νέων δεδομένων δεν αποτελεί προτεραιότητα σε αυτή τη νέα νομοθετική διαδικασία. Η εστίαση δίνεται σε ένα καλύτερη χρήση αυτό που έχει ήδη στην κατοχή της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, ο νέος αυτός νόμος θα συμβάλει στην αύξηση της την ασφάλεια της κοινοχρησίας δεδομένων, δεδομένου ότι οι προηγούμενες διαδικασίες σχετικά με την τήρηση των προσωπικών και επαγγελματικών δεδομένων δεν θα επηρεαστούν. Τα θεμελιώδη δικαιώματα για τα προσωπικά δεδομένα, που έχουν υπογραφεί προηγουμένως, θα παραμείνουν άθικτα. Σε έναν όλο και πιο ψηφιοποιημένο κόσμο, όπου σχεδόν όλες οι συναλλαγές και οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσω ενός υπολογιστή, η χρήση των δεδομένων έχει γίνει απαραίτητο εργαλείο για τη συνεργασία και να μοιράζονται πληροφορίες σε όλα τα επίπεδα.

Η νέα αυτή νομοθετική διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί ως βοήθεια να βοηθήσει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ σχετικά με εμπορικά και πνευματικά θέματα με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Τα ευρωπαϊκά δεδομένα θα είναι ακίνδυνα επαναχρησιμοποιείται, έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί το πλήρες δυναμικό της.

Ο «αλτρουισμός δεδομένων» στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη συνεργασία όλων των κρατών μελών σε όλους τους τομείς!


Πληροφορίες σχετικά με:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2022. Margrethe Vestager | Ευρωπαϊκή Επιτροπή. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/vestager_en. [Προσβάστηκε την 1η Απριλίου 2022].

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 2022. Προώθηση της κοινοχρησίας δεδομένων: η Προεδρία καταλήγει σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο σχετικά με την Πράξη για τη Διακυβέρνηση των Δεδομένων — Consilium. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/11/30/promoting-data-sharing-presidency-reaches-deal-with-parliament-on-data-governance-act/. [Προσβάστηκε την 1η Απριλίου 2022].

Νόμος της ΕΕ για τη διακυβέρνηση των δεδομένων: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες της ιδιωτικής ζωής. 2022. Νόμος της ΕΕ για τη διακυβέρνηση των δεδομένων: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες της ιδιωτικής ζωής. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://iapp.org/news/a/the-eu-data-governance-act-what-privacy-professionals-need-to-know/. [Προσβάστηκε την 1η Απριλίου 2022].

EUR-Lex — 52020PC0767 — EN — EUR-Lex. 2022. EUR-Lex — 52020PC0767 — EN — EUR-Lex. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0767. [Προσβάστηκε την 1η Απριλίου 2022].

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 2022. Νομοθετικό πρόγραμμα τρένων | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-data-governance-act. [Προσβάστηκε την 1η Απριλίου 2022].

Αρχείο διαδικασίας: 2020/0340(COD) | Νομοθετικό Παρατηρητήριο | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 2022. Αρχείο διαδικασίας: 2020/0340(COD) | Νομοθετικό Παρατηρητήριο | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=SEC(2020)0405. [Προσβάστηκε την 1η Απριλίου 2022].

www.euractiv.com. 2022. Διαχείριση δεδομένων: εγκρίθηκε η νέα νομοθεσία της ΕΕ για την κοινοχρησία δεδομένων — EURACTIV.com [ONLINE] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.euractiv.com/section/digital/news/data-governance-new-eu-law-for-data-sharing-adopted/. [Προσβάστηκε την 1η Απριλίου 2022].


Συγγραφέας: Cécile Mayeres

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Μετάφραση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία με εξειδίκευση στην ευρωπαϊκή κινητικότητα. Τώρα πραγματοποιεί πρακτική άσκηση στην Επικοινωνία στη Μονάδα Συντονισμού Ορολογίας.