Διάρκεια της εβδομάδας: Βιώσιμες μπαταρίες

251

Η λέξη βιώσιμος ΤΖΆΜΠΑ περισσότερο χρησιμοποιημένος τώρα από ποτέ, αλλά τι είναι «βιώσιμες μπαταρίες’ΕΤΣΙ; Και γιατί εμείς η ανάγκη αυτοί;

Η λέξη βιώσιμη, από μόνη της, σημαίνει κάτι που προκαλεί μικρή ή καθόλου ζημιά στο περιβάλλον και είναι ικανός για να συνεχιστούν (ή χρησιμοποιείται) για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά τις μπαταρίες, η ΕΕ έχει σήμερα μη βιώσιμη αγορά το οποίο έχει ένα υψηλή ζήτηση πρώτων υλών. Για την παραγωγή μιας μπαταρίας, υπάρχει υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα εκτός από το γεγονός ότι οι περισσότερες μπαταρίες δεν επαναχρησιμοποιούνται ή απορρίπτονται κατάλληλα. Η αγορά μπαταριών της ΕΕ αποτελείται επί του παρόντος από:

  • Μπαταρίες αυτοκινήτων (χρησιμοποιείται για οχήματα, δυνάμεις αστραπής ή ανάφλεξης)·
  • Μπαταρίες για ελαφρά μέσα μεταφοράς (όπως τα ηλεκτρονικά ποδήλατα, τα ηλεκτρονικά σκούτερ)·
  • Βιομηχανικές μπαταρίες (χρησιμοποιείται για αποθήκευση ενέργειας, ηλεκτρικά οχήματα)·
  • Φορητές μπαταρίες (σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούνται συνήθως σε κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και άλλα φορητά ηλεκτρονικά αντικείμενα).

Με όλες τις πιθανές χρήσεις για τις υπάρχουσες διαφορετικές μπαταρίες, η συχνότητα με την οποία χρησιμοποιούνται και στη συνέχεια αντικαθίστανται, σε συνδυασμό με την έλλειψη δυνατοτήτων ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή/και κατάλληλης διάθεσής τους, δημιούργησαν την ανάγκη για μπαταρίες που προκαλούν λιγότερες βλάβες στο περιβάλλον.

Τι σημαίνει όμως η χρήση βιώσιμων μπαταριών;

Η Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΤΖΆΜΠΑ υιοθέτηση πολιτικών έτσι ώστε οι μπαταρίες να μπορούν να αναπροσαρμοσμένη, ανακατασκευή or ανακυκλώνεται στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Αυτό σημαίνει ότι από εδώ και στο εξής, όλες οι μπαταρίες θα έχουν ετικέτα έτσι ώστε οι αποτύπωμα άνθρακα ΤΖΆΜΠΑ πιο διαφανής και εύκολα εντοπίζεται. Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν ότι οι μπαταρίες συλλέγονται μετά τη χρήση τους αντί να απορρίπτονται ακατάλληλα, γεγονός που μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Με άλλα λόγια, αυτό τους καθιστά βιώσιμους, δεδομένου ότι μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και θα είναι φυσικά λιγότερο επιθετικοί.    

Η Η ΕΕ αντιμετωπίζει μια μεταβατική στιγμή η οποία, με την πάροδο του χρόνου, θα αποτρέψει τοξικές ουσίες για να είμαι απελευθερώνεται στο περιβάλλον, μείωση της εξάρτησης από τα απολιθώματα καύσιμα και επιτρέπουν ασφαλής παραγωγή μπαταριών, ευχαριστούμε για την βιώσιμες μπαταρίες. Αυτές οι νέες πολιτικές αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για την Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία και η Το Ind της ΕΕστρατηγική της UStrial.


Πληροφορίες σχετικά με:

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 2022. Προς μια βιώσιμη, κυκλική, ευρωπαϊκή αξιακή αλυσίδα συσσωρευτών — Consilium. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/battery-value-chain/. [Πρόσβαση 27 Απριλίου 2022].

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 2022. Βιώσιμες μπαταρίες: τα κράτη μέλη είναι έτοιμα να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο — Consilium. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/17/sustainable-batteries-member-states-ready-to-start-negotiations-with-parliament/. [Πρόσβαση 27 Απριλίου 2022].

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 2022. Μια εθνική οδός για βιώσιμες μπαταρίες. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.eib.org/en/press/news/northvolt-highway-to-sustainable-batteries. [Πρόσβαση 27 Απριλίου 2022].

EUR-Lex — 32006L0066 — EN — EUR-Lex. 2022. EUR-Lex — 32006L0066 — EN — EUR-Lex. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0066. [Πρόσβαση 27 Απριλίου 2022].

Η φύση είναι. 2022. Χαρτογραφώντας μια βιώσιμη πορεία για τις μπαταρίες | Φύση Βιωσιμότητα. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.nature.com/articles/s41893-022-00876-x. [Πρόσβαση 27 Απριλίου 2022].

Νέοι κανόνες της ΕΕ για πιο βιώσιμες και δεοντολογικές μπαταρίες | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 2022. Νέοι κανόνες της ΕΕ για πιο βιώσιμες και δεοντολογικές μπαταρίες | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20220228STO24218/new-eu-rules-for-more-sustainable-and-ethical-batteries. [Πρόσβαση 27 Απριλίου 2022].

Βιώσιμη | έννοια στο Αγγλικό Λεξικό του Cambridge. 2022. Βιώσιμη | έννοια στο Αγγλικό Λεξικό του Cambridge. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sustainable. [Πρόσβαση 27 Απριλίου 2022].


Γεννήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας το 1997. Ολοκλήρωσε το πτυχίο της στις γλώσσες — πορτογαλικά, αγγλικά και λογοτεχνικά στο Πανεπιστήμιο Veiga de Almeida. Μετακόμισε στο Λουξεμβούργο το 2021 για το τρέχον μεταπτυχιακό της στη μάθηση και την επικοινωνία σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά πλαίσια στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου. Οι γλώσσες εργασίας της είναι τα πορτογαλικά, τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ισπανικά. Είναι παθιασμένη με την εκπαίδευση, τη διδασκαλία, τη μετάφραση και την επικοινωνία. Ήταν καθηγήτρια Πορτογαλικών και Αγγλικών για 6 χρόνια και εργάστηκε ως μεταφραστής για ένα χρόνο. Ήταν επισκέπτης μελέτης στο TermCoord στο τμήμα επικοινωνίας τον Απρίλιο του 2022.