Πακέτο υπηρεσιών πληρωμών

< Επιστροφή στη λίστα φακέλων όρων

Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά 2013/0264(COD)

Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα 2013/0265(COD)

Νομοθετικό Παρατηρητήριο

2013/0264 (ΚΩΔΙΚΌΣ)

2013/0265 (ΚΩΔΙΚΌΣ)

Υλικό γενικής υποστήριξης (στο EN)

Η ΕΚΤ — Γλωσσάριο Πληρωμών και Αγορών
Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών — Γλωσσάριο όρων που χρησιμοποιούνται στο σύστημα πληρωμών και διακανονισμού
Συμβούλιο Προτύπων Ασφαλείας — Βιομηχανία Καρτών Πληρωμών Πρότυπο Ασφάλειας Δεδομένων
ΒΊΖΑ — Ηλεκτρονικό γλωσσάριο ασφάλειας συναλλαγών
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ — Γλωσσάριο Υπηρεσιών Πληρωμών
Η Εξερεύνηση — Γλωσσάριο Πληρωμής
RSTO — Online Πληρωμές Γλωσσάριο
Τα πρώτα δεδομένα — Γλωσσάριο Βιομηχανίας Πληρωμών
Ταχύτητα — Γλωσσάριο Επεξεργασίας Πληρωμής

Υλικό που αφορά τη γλώσσα/συγκεκριμένο ανά χώρα υλικό

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑ ΚΟΝΤΆ ΣΕ:
Begriffe aus dem Zahlungsverkehr
Bundesgesetz, mit dem bestimmte rechtliche Aspekte des elektronischen Geschäfts- und Rechtsverkehrs geregelt werden (E-Commerce-Gesetz — ECG) StF:
Το BGBl. I αριθ. 152/2001
Bezahlen im Internet (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik)
Ηλεκτρονικό εμπόριο Glossar

FR
Nouvelle législation relative aux services de paiement et l’espace de paiement européen unifié

Loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement

Loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de services de paiement, à l’activité d’émission de monnaie électronique et à l’accès aux systèmes de paiement

Διάταγμα αριθ. 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement

Lexique SEPA

ΤΟ
Decreto LEGISLATIVO 9 Απριλίου 2003, αριθ. 70, Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico
Normativa in materia di sistemi di pagamento (Banca d’Italia)
Sicurezza dei pagamenti e privacy nell’e-commerce

ΜΟΤΟΣΥΚΛΈΤΑ
2001. évi CVIII. törvény AZ elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
232/2001. (XII) 10.) Κορμ. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgásokról és az elektronikus fizetési eszkökről
2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt Kibocsátó szakosított hitelintézetről
MNB-tanulmányok 85. Innovatív fizetési megoldások
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium — Elektronikus fizetési megoldások (Tanulmány)

PT
LEGISLAÇÃO NACIONAL:
Ministério das Finanças — Comércio Eletrónico
Decreto-Lei n.o 7/2004 de 8 de Janeiro
Decreto-Lei n.° 62/2009 de 10 de Março
ΓΚΛΟΣΆΡΙΟΣ:
Banco de Portugal — Glossário
ANACOM — Glossário de comunicações eletrónicas e serviços postais
Econogloss — Glossário de termos técnicos em inglês de economia, finanças e.commerce (PT — EN)

SV

Llag (2010:751) om Betaltjänster

Faktapromemoria om förmedlingsavgifter för kortbetalningar


< Επιστροφή στη λίστα φακέλων όρων