Διοργανική και εξωτερική συνεργασία

Διοργανική συνεργασία

TermCoord

 • εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διοργανικές ομάδες διαχείρισης που είναι αρμόδιες για τη βάση ορολογίας της ΕΕ ΙΤΑΛΙΑ και για το εργαλείο ανταλλαγής γνώσεων ELISE·
 • συμμετέχει στη διοργανική ομάδα παρακολούθησης γλωσσικής τεχνολογίας, όπου είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση και τη δοκιμή των εργαλείων αυτόματης εξαγωγής όρων·
 • διοργανώνει τακτικές βιντεοδιασκέψεις με τις υπηρεσίες συντονισμού ορολογίας όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων·
 • διοργανώνει, κατόπιν αιτήματος, ειδικές για τη γλώσσα διοργανικές βιντεοδιασκέψεις για τους ορολόγους·
 • παρέχει, κατόπιν αιτήματος, εκπαίδευση ή παρουσιάσεις σχετικά με την ΙΑΤΕ και την ορολογία.

Εξωτερική συνεργασία

TermCoord

 • διατηρεί επαφή με μεγάλο αριθμό πανεπιστημίων, φορέων ορολογίας και εμπειρογνωμόνων μέσω αυτού του δικτυακού τόπου, καθώς και μέσω της σελίδας του στο Facebook, του LinkedIn και του προφίλ του στο Twitter·
 • είναι μέλος σημαντικών ενώσεων ορολογίας, συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορολογίας (EAFT), του Διεθνούς Κέντρου Πληροφόρησης για την Ορολογία (Infoterm) και του Διεθνούς Δικτύου Ορολογίας (TermNet)·
 • συμμετέχει σε συνέδρια και επισκέψεις σε διεθνείς οργανισμούς και πανεπιστήμια δίνοντας παρουσιάσεις σχετικά με την ορολογία και το έργο της IATE στο ΕΚ και σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ·
 • χαιρετίζει ομάδες από πανεπιστήμια και δημόσιους φορείς και τους παρουσιάζει το έργο ορολογίας που διεξάγεται εντός του ΕΚ·
 • δέχεται φοιτητές και καθηγητές πανεπιστημίου σε επισκέψεις μελέτης ή επισκέψεις Erasmus·
 • εκτελεί πιλοτικά σχέδια ορολογίας με πανεπιστήμια·
 • διοργανώνει σεμινάρια μεγαλύτερης κλίμακας με εξωτερικούς ομιλητές από τον ακαδημαϊκό κόσμο.