Γλώσσα wikis

wikis-languagesΓια τη συνεργασία στην ορολογία και την ανταλλαγή πόρων σε γλωσσικό επίπεδο, EurTerm δίνει πρόσβαση στην wikis των γλωσσικών κοινοτήτων που επιτρέπουν τη μόνιμη διαδικτυακή επικοινωνία μεταξύ των ορολογίας και των μεταφραστών όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Αυτές οι ξεχωριστές ιστοσελίδες είναι προσβάσιμες από EurTerm μόνο σε όλο το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ μέσω λογαριασμού που εξασφαλίζεται με κωδικό πρόσβασης (EU login) και σε ορισμένους συνεργαζόμενους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στους οποίους μπορεί να χορηγηθεί πρόσβαση ανάγνωσης. Η δομή και το περιεχόμενο κάθε wiki αποφασίζεται από κάθε γλωσσική κοινότητα. Η TermCoord του ΕΚ παρέχει τεχνική βοήθεια και κατάρτιση: dgtrad.termcoord@europarl.europa.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικά, ένα στιγμιότυπο οθόνης από ένα από τα γλώσσα wikis:

 

wiki-es