Ορολογία Πρότυπα ISO

Τεχνική επιτροπή ISO/TC 37 — Γλώσσα και ορολογία

Επιλεγμένα σχετικά πρότυπα:

1. Αρχές και μέθοδοι

 •  ISO 704:2009 — Εργασίες ορολογίας — Αρχές και μέθοδοι

Η εισαγωγή και οι όροι και οι ορισμοί είναι διαθέσιμα δωρεάν.

 • ISO 860:2007 — Εργασίες ορολογίας — Εναρμόνιση εννοιών και όρων

Η εισαγωγή και οι όροι και οι ορισμοί είναι διαθέσιμα δωρεάν.

 • ISO 1087-1:2000 — Λεξιλόγιο — Μέρος 1: Θεωρία και εφαρμογή
 • ISO/DIS 1087 (υπό ανάπτυξη) — Ορολογία — Λεξιλόγιο
 • ISO 29383:2010 — Πολιτικές ορολογίας — Ανάπτυξη και εφαρμογή
 • ISO/NP 29383 (υπό ανάπτυξη) — Πολιτικές ορολογίας — Ανάπτυξη και εφαρμογή

2. Ορολογία ροή εργασίας και κωδικοποίηση γλώσσας

 • ISO 12615:2004 — Βιβλιογραφικές αναφορές και αναγνωριστικά πηγής για εργασίες ορολογίας
 • ISO 12616:2002  — Ορολογία προσανατολισμένη στη μετάφραση

Η εισαγωγή και οι όροι και οι ορισμοί είναι διαθέσιμα δωρεάν.

 • ISO/AWI 12616-1 (υπό ανάπτυξη) — Εργασία ορολογίας για την υποστήριξη της πολύγλωσσης επικοινωνίας — Μέρος 1: Βασικές αρχές της μεταφραστικής ορολογίας
 • ISO 15188:2001 — Κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης έργων για την τυποποίηση της ορολογίας

Η εισαγωγή και οι όροι και οι ορισμοί είναι διαθέσιμα δωρεάν.

 • ISO 22128:2008 — Προϊόντα και υπηρεσίες ορολογίας — Επισκόπηση και καθοδήγηση

Η εισαγωγή και οι όροι και οι ορισμοί είναι διαθέσιμα δωρεάν.

 • ISO 23185:2009 — Αξιολόγηση και συγκριτική αξιολόγηση των ορολογικών πόρων — Γενικές έννοιες, αρχές και απαιτήσεις

Η εισαγωγή και οι όροι και οι ορισμοί είναι διαθέσιμα δωρεάν.

3. Διαχείριση πόρων ορολογίας

 • ISO/DIS 12620 (υπό ανάπτυξη) — Ορολογία και άλλοι πόροι γλώσσας και περιεχομένου — Προδιαγραφές κατηγοριών δεδομένων

Η εισαγωγή και οι όροι και οι ορισμοί είναι διαθέσιμα δωρεάν.

 • ISO 16642:2017 — Εφαρμογές πληροφορικής στην ορολογία — Ορολογικό πλαίσιο σήμανσης

Η εισαγωγή και οι όροι και οι ορισμοί είναι διαθέσιμα δωρεάν.

ISO 22274:2013 — Συστήματα διαχείρισης της ορολογίας, των γνώσεων και του περιεχομένου — πτυχές που σχετίζονται με την έννοια για την ανάπτυξη και τη διεθνοποίηση των συστημάτων ταξινόμησης

Η εισαγωγή και οι όροι και οι ορισμοί είναι διαθέσιμα δωρεάν.

 • ISO 26162:2012 — Συστήματα διαχείρισης ορολογίας, γνώσεων και περιεχομένου — Σχεδιασμός, εφαρμογή και συντήρηση συστημάτων διαχείρισης ορολογίας

Η εισαγωγή και οι όροι και οι ορισμοί είναι διαθέσιμα δωρεάν.

 • ISO/CD 26162-1 (υπό ανάπτυξη) — Συστήματα διαχείρισης ορολογίας, γνώσεων και περιεχομένου — Βάσεις δεδομένων ορολογίας — Μέρος 1: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 • ISO/CD 26162-2 — Συστήματα διαχείρισης ορολογίας, γνώσεων και περιεχομένου — Βάσεις δεδομένων ορολογίας — Μέρος 2: Λογισμικό
 • ISO/NP 26162-3 — Συστήματα διαχείρισης ορολογίας, γνώσεων και περιεχομένου — Βάσεις δεδομένων ορολογίας — Μέρος 3: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 • ISO 30042:2008 Προεπισκόπηση — Συστήματα διαχείρισης ορολογίας, γνώσεων και περιεχομένου — TermBase eXchange (TBX)

Η εισαγωγή και οι όροι και οι ορισμοί είναι διαθέσιμα δωρεάν.

 • ISO/DIS 30042 Προεπισκόπηση (υπό ανάπτυξη) — Συστήματα διαχείρισης ορολογίας, γνώσεων και περιεχομένου — TermBase eXchange (TBX)

4. Διαχείριση γλωσσικών πόρων

5. Μετάφραση, διερμηνεία και σχετική τεχνολογία

Πόροι με επισκοπήσεις σχετικά με τα πρότυπα ορολογίας:

 • ISO 704:2000 Ορολογικές εργασίες — Αρχές και μέθοδοι (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο ISO 704:2009)