Επισκέψεις μελέτης και κινητικότητα προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus

Επισκέψεις μελέτης

Η γενική περιγραφή των ενημερωτικών επισκέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διατίθεται ΕΔΩ.

Για να υποβάλετε αίτηση για ενημερωτική επίσκεψη στη Μονάδα Συντονισμού Ορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης (Λουξεμβούργο), πρέπει να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην υπηρεσία επισκέψεων μελέτης στη διεύθυνση: StudyVisit@ep.europa.eu, διευκρινίζοντας το αίτημά σας. Σε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διευκρινίστε γιατί θα θέλατε να πραγματοποιήσετε αυτή την επίσκεψη, περιγράψτε ποιο θέμα θα μελετούσατε και με ποια μέσα, καθώς και αναφέρατε ποια περίοδο(-ες) προτιμάτε. Στείλτε μαζί με την αίτησή σας, ένα ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα και ένα αντίγραφο του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς σας. Η ενημερωτική σας επίσκεψη μπορεί να διαρκέσει ένα μήνα κατ’ ανώτατο όριο. Λόγω των σχετικών διοικητικών διαδικασιών, βεβαιωθείτε ότι έχετε υποβάλει αίτηση αρκετά εκ των προτέρων, τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την προτιμώμενη ημερομηνία έναρξης. Να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν καλύπτει δαπάνες για τους επισκέπτες.

Πριν υποβάλετε αίτηση, επικοινωνήστε μαζί μας για να συμφωνήσετε με την περίοδο και το πρόγραμμα της ενημερωτικής σας επίσκεψης

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μελέτης σας, εκτός από τη συμμετοχή σας στην καθημερινή εργασία της TermCoord για να δείτε όλες τις πτυχές της, μπορείτε να εστιάσετε είτε στις δραστηριότητες έρευνας, διαχείρισης και συντονισμού ορολογίας είτε στις δραστηριότητες επικοινωνίας.

Στην πρώτη περίπτωση θα συμμετέχετε περισσότερο στον συντονισμό των εργασιών της IATE, στην προετοιμασία των έργων της IATE και στις εργασίες καθαρισμού και επικαιροποίησης, στην έρευνα ορολογίας στη γλώσσα σας και στη συλλογή υλικού πόρων ορολογίας.

Στην τελευταία περίπτωση, θα συμμετέχετε στην προετοιμασία του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας (αναρτήσεις, άρθρα, συλλογή υλικού), στην επεξεργασία ιστοσελίδων, στη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στην προετοιμασία της δημοσιότητας και του ενημερωτικού υλικού.

Κινητικότητα του προσωπικού του Erasmus

Κατάρτιση για το προσωπικό ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η κινητικότητα του προσωπικού για κατάρτιση επιτρέπει στο διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να διανύσει περίοδο κατάρτισης μεταξύ 5 εργάσιμων ημερών και 6 εβδομάδων σε επιχείρηση ή οργανισμό, όπως ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε άλλη συμμετέχουσα χώρα, με στόχο την απόκτηση γνώσεων ή ειδικής τεχνογνωσίας από εμπειρίες και ορθές πρακτικές στο εξωτερικό, καθώς και πρακτικών δεξιοτήτων σχετικών με την τρέχουσα εργασία και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα Erasmus

1. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την πολιτική και το πρόγραμμα της ΕΕ για τη διά βίου μάθηση

2. Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA)

3. Χάρτης Πανεπιστημίου Erasmus

  • Ο Πανεπιστημιακός Χάρτης ERASMUS (EUC) παρέχει το γενικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες ευρωπαϊκής συνεργασίας που μπορεί να διεξάγει ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS. Ο Χάρτης, ο οποίος απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, καθορίζει τις θεμελιώδεις αρχές και τις ελάχιστες απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του ERASMUS.

4. Εθνικοί οργανισμοί αρμόδιοι για το πρόγραμμα διά βίου μάθησης

5. Επίσημα έγγραφα σχετικά με το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης και τη Γενική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2012